Maintei

Regulamin

Utworzono
 • ABONAMENT – dostęp do Systemu Maintei za pomocą konta na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w Cenniku.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • KONTO – funkcjonalność Systemu Maintei oraz jednocześnie Usługa Elektroniczna w Serwisie Internetowym, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem Usługobiorcy zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, który umożliwia korzystanie z Systemu Maintei.
 • PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Systemu Maintei.
 • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym app.maintei.com .
 • SYSTEM, SYSTEM Maintei – system CMMS, interaktywny program komputerowy dostępny za pośrednictwem Serwisu Internetowego dostarczający Usługobiorcy szereg funkcjonalności służących usprawnieniu organizacji przedsiębiorstwa, na który składa się zespół Usług Elektronicznych.
 • STRONA INTERNETOWA - serwis internetowy usługodawcy pełniący rolę wyłącznie informacyjną. Strona internetowa zawiera informacje o funkcjonalnościach oferowanych w ramach Planów oraz Cennik. Dostępny pod adresem maintei.com .
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, w tym również z Systemu Maintei.
 • USŁUGODAWCA – spółka RWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie (adres siedziby i adres do korespondencji: Al. Józefa Piłsudskiego 17 / 4, 35-074 Rzeszów); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911469; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł; NIP 9662152073, REGON 389443807, adres poczty elektronicznej: office@maintei.com oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 668 015 915 (dalej jako: „Usługodawca”).

Ogólne zasady korzystania z Maintei

 1. Korzystać z Maintei na zasadach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorcy korzystający z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do Systemu Maintei, która jest systemem klasy CMMS przeznaczonym dla przedsiębiorców pozwalających im w przystępny oraz intuicyjny sposób usprawnić organizację oraz zmniejszyć koszty utrzymania przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Systemu Maintei wskazany jest w Serwisie.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Maintei w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 100 i wyższej Mozilla Firefox w wersji 100 i wyższej, Opera w wersji 90 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 100 i wyższej oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript.
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Maintei w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w **Polityce prywatności **opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Maintei jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Maintei jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

Warunki korzystania z Maintei oraz Konta

 1. Korzystanie z Systemu Maintei możliwe jest pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Aby możliwe było korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Systemu Maintei, wymagane jest wcześniejsze utworzenie Konta przez Usługobiorcę.
 3. Utworzenie Konta możliwe jest po skontaktowaniu się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, zamieszczając w treści chęć założenia konta w systemie. W wiadomości niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz wybrany plan Abonamentu.
 4. Za dzień rozpoczęcia trwania umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą uznaje się dzień wysłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy danych logowania do Konta.
 5. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać w późniejszym czasie podania innych danych przez Usługobiorcę, na przykład adresów siedziby oraz innych lokalizacji.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 7. W ramach Konta Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcjonalności Systemu Maintei w zakresie, który odpowiada wybranemu przez Usługobiorcę planowi Abonamentu wskazanego w Cenniku. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta oraz Systemu Maintei wskazany jest w Cenniku.
 8. Korzystanie z Konta oraz funkcjonalności Systemu Maintei jest możliwe odpłatnie lub bezpłatnie w zależności od wybranego planu Abonamentu. Abonament w wariancie bezpłatnym jest jest bezterminowo. Usługodawca ma możliwość zlikwidowania planu darmowego, informując Usługobiorców 30 dni przed likwidacją. Abonament w wariatach płatnych jest aktywny przez czas opłacony przez Usługobiorcy. Nieuiszczenie opłaty za wariant płatny skutkuje zmianą planu Konta na plan bezpłatny.
 9. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z dostępu do Systemu Maintei) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia chęci likwidacji Konta Usługobiorca pozostaje obowiązany do płatności za już rozpoczęty okres abonamentowy. Rezygnacja nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymaniu zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z Konta.
 10. Usługobiorca ma prawo umożliwić korzystanie z Systemu Maintei upoważnionym przez siebie osobom, na przykład pracownikom Usługobiorcy, udzielając dostępu wszystkich funkcjonalności. W wypadku upoważnienia przez Usługobiorcę innej osoby do korzystania z Systemu, Usługobiorca ponosi odpowiedzialność solidarnie z tą osobą za wszelkie działania upoważnionej osoby korzystającej z Systemu. Usługobiorca, który upoważnia inną osobę do korzystania z Systemu, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.
 11. Zakup Abonamentu możliwy poprzez kontakt z Usługodawcą poprzez pocztę elektroniczna. W treści wiadomości należy podać wybrany plan Abonamentu, oraz dokonać płatności na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę. Opłata za korzystanie z Konta naliczana jest w modelu subskrypcyjnym, zgodnie z Cennikiem. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności z góry za wybrany przez siebie okres Abonamentu. W przypadku upływu okresu wykupionego Abonamentu Usługobiorca może zakupić Abonament na kolejne okresy w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 12. Usługobiorca może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:
  1. gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin;
  2. gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
  3. gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Systemu Maintei.
 14. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Systemu Maintei i korzystanie z jego funkcjonalności. Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn zawieszenia Konta, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 15. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto ze skutkiem natychmiastowym.
 16. Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Konta, może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto także bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec miesiąca.

Płatność za korzystanie z serwisu Maintei

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące sposoby płatności:
  1. płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
 2. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury proforma. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności zostaje aktywowany niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 3. Ceny Abonamentu uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego są cenami netto i podane są w walucie złoty polski. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługobiorca jest informowany w wiadomości.
 4. Płatność Abonamentu za korzystanie z Konta odbywa się w cyklach miesięcznych lub rocznych, zgodnie z Cennikiem oraz wybranym przez Usługobiorcę planem Abonamentu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o odpłatne korzystanie z Systemu Maintei następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego; (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówionego planu Abonamentu oraz (3) wystawienie i przesłanie Usługobiorcy faktury VAT w formie elektronicznej. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy.

Kontakt z Usługodawcą

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest poczta elektroniczna (e-mail: office@maintei.com ) oraz telefon (+48) 668 015 915. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest również na inne dopuszczalne prawem sposoby.

Reklamacje dotyczące Maintei

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Maintei Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: office@maintei.com .
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Dodatkowe postanowienia umowne

 1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych dodatkowych roszczeń w stosunku do Usługodawcy, z wyjątkiem zwrotu ewentualnej uiszczonej opłaty za korzystanie z Systemu Maintei w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu Abonamentu.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.
 3. Zaprzestanie korzystania z Konta nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności za niewykorzystany okres Abonamentu.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że System Maintei jest wolny od błędów albo że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać System bez problemów i zakłóceń. Ponadto pomimo dołożenia wszelkich starań Usługodawca nie gwarantuje, że System będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.
 5. Usługodawca udostępnia System Maintei w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Systemu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody lub roszczeniach osoby trzeciej.
 6. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Usługobiorcę treści w ramach Konta oraz sposobu korzystania przez niego z Konta i jego funkcjonalności. Usługobiorca korzysta z Konta, w tym wprowadza do niego treści oraz korzysta z jego funkcjonalności na własną odpowiedzialność.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Systemu Maintei niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Konta za okres ostatniego roku. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, będące wynikiem umyślnego działania Usługodawcy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz Systemu Maintei jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu oraz Systemu Maintei obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu Internetowego oraz Systemu Maintei są wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Należy traktować je podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego lub Systemu Maintei oraz jego funkcjonalności, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego lub Systemu Maintei za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Poszczególne elementy Serwisu Internetowego oraz Systemu Maintei mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Usługobiorca obowiązany jest ich także przestrzegać.
 3. Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego oraz Systemu Maintei nie otrzymuje względem nich żadnych praw autorskich. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Systemu Maintei za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich. Licencja w przypadku odpłatnego dostępu do Systemu Maintei udzielana jest w momencie opłacenia Abonamentu i na czas określony – zgodnie z planem opłaconego Abonamentu. Licencja w przypadku planu Abonamentowego bezpłatnego udzielana jest bezterminowo, bądź do likwidacji planu zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych.
 4. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Konta oraz dostępnego z jego poziomu Systemu Maintei – zarówno jako całości, jak i jego poszczególnych elementów. Postanowienie to nie wyłącza uprawnienia Usługobiorcy do upoważnienia innych osób, w tym jego pracowników, do korzystania z Systemu Maintei, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z funkcjonalności Systemu Maintei w celach zgodnych z przeznaczeniem Systemu Maintei zamierzonych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przerwy techniczne

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nie przerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz Systemu Maintei. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Systemu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Systemu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Systemu Maintei oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu. \

Powierzenie przetwarzania danych

Korzystanie z Systemu Maintei może wiązać się z koniecznością powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę danych osobowych należących do osób trzecich (w szczególności pracowników, współpracowników, zleceniobiorców lub innych osób, których dane Usługobiorca wprowadza do Systemu Maintei). Kwestie dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą umowy o korzystanie z Systemu Maintei.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Maintei zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 3. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych albo zmiany warunków lub sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt: office@maintei.com

Załącznik 1 do Regulaminu

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca (dalej zwany: „Powierzającym”) oraz Usługodawca (dalej zwany: „Procesorem”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą Umową powierzenia oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem.

 2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, na rzecz Powierzającego.

 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

  1. imię i nazwisko, numery telefonu oraz adresy poczty elektronicznej pracowników, współpracowników, zleceniobiorców i innych osób, których dane zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Systemu Maintei, w szczególności w celu utworzenia dla tych osób dostępu do Systemu zgodnie z pkt. 4 ppkt. 9 Regulaminu.
  2. imię i nazwisko, numery telefonu oraz adresy poczty elektronicznej klientów i usługobiorców Powierzającego korzystających z wygenerowanych dla Powierzającego przez Procesora formularzy zgłoszeń oraz innych funkcjonalności Systemu Maintei mających na celu zapewnić komunikację między klientami i usługobiorcami a Powierzającym.
 4. Dane powierzane są przez Powierzającego wyłącznie w celu: 3. prawidłowego wykonania przez Procesora umowy zawartej z Powierzającym, w tym umowy o korzystanie z Systemu Maintei (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez klientów i usługobiorców Powierzającego przeciwko Powierzającemu – oraz przez Powierzającego w stosunku do tych osób (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Powierzającego, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 5. Procesor przetwarza powierzone mu dane wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego. Procesor nie będzie powierzał danych osobowych dalszym podmiotom bez wyraźnej, pisemnej zgody Powierzającego w tym zakresie.

 6. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.

 7. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.

 8. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy w jego imieniu.

 9. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.

 10. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 11. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

 12. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego: 5. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia; 6. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych; 7. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie; 8. o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych; 9. o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.

 13. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy powierzenia, jak i przepisów RODO.